پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 94 اسلاید بنام خدا آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد چند ويژگي مهم آنزيم ها انجام واكنش مشخصاستفاده از سوبستراي خاصعدم ايجاد محصولات فرعيبازده 100% انواع آنزيم ها آنزيم هاي پروتئينيآنزيم هاي داراي ساختار RNA (ريبوزيم) كوفاكتور برخي از آنزيم ها براي فعاليت خود به مواد ديگري احتياج دارند كه نسبت به حرارت پايدار بوده و كوفاكتور ناميده ميشوند انواع كوفاكتورها معدنی: يون هاي فلزيآلی: كوآنزيم؛ از جمله مشتقات برخي از ويتامينهاكوآنزيم + آپوآنزيم = هولوآنزيم کو سوبسترا (Co-substrate) کوآنزیم های تغییر یافته در واکنشATP موتاسیون در جایگاه اتصال کوآنزیم سیستاتیونینوری (Cystathioninuria) γ-سیستاتیونازKm بالای آنزیم برای کوآنزیم PLP 9 10 کوفاکتور های يون فلزي نقش ساختارینقش در تسهیل اتصال سوبسترا به آنزیم نقش در اتصال مستقیم به آنزیم و تثبیت فرم فعال آن نقش در القاء تشکیل جایگاه فعال برای آنزیم Mn2+ فلزات قلیایی (K+ و Na+) آنزیم الکل دهیدروژناز دارای دو Zn2+ در ه …

پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 94 اسلاید بنام خدا آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد چند ويژگي مهم آنزيم ها انجام واكنش مشخصاستفاده از سوبستراي خاصعدم ايجاد محصولات فرعيبازده 100% انواع آنزيم ها آنزيم هاي پروتئينيآنزيم هاي داراي ساختار RNA (ريبوزيم) كوفاكتور برخي از آنزيم ها براي فعاليت خود به مواد ديگري احتياج دارند كه نسبت به حرارت پايدار بوده و كوفاكتور ناميده ميشوند انواع كوفاكتورها معدنی: يون هاي فلزيآلی: كوآنزيم؛ از جمله مشتقات برخي از ويتامينهاكوآنزيم + آپوآنزيم = هولوآنزيم کو سوبسترا (Co-substrate) کوآنزیم های تغییر یافته در واکنشATP موتاسیون در جایگاه اتصال کوآنزیم سیستاتیونینوری (Cystathioninuria) γ-سیستاتیونازKm بالای آنزیم برای کوآنزیم PLP 9 10 کوفاکتور های يون فلزي نقش ساختارینقش در تسهیل اتصال سوبسترا به آنزیم نقش در اتصال مستقیم به آنزیم و تثبیت فرم فعال آن نقش در القاء تشکیل جایگاه فعال برای آنزیم Mn2+ فلزات قلیایی (K+ و Na+) آنزیم الکل دهیدروژناز دارای دو Zn2+ در ه …

پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 94 اسلاید بنام خدا آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد چند ويژگي مهم آنزيم ها انجام واكنش مشخصاستفاده از سوبستراي خاصعدم ايجاد محصولات فرعيبازده 100% انواع آنزيم ها آنزيم هاي پروتئينيآنزيم هاي داراي ساختار RNA (ريبوزيم) كوفاكتور برخي از آنزيم ها براي فعاليت خود به مواد ديگري احتياج دارند كه نسبت به حرارت پايدار بوده و كوفاكتور ناميده ميشوند انواع كوفاكتورها معدنی: يون هاي فلزيآلی: كوآنزيم؛ از جمله مشتقات برخي از ويتامينهاكوآنزيم + آپوآنزيم = هولوآنزيم کو سوبسترا (Co-substrate) کوآنزیم های تغییر یافته در واکنشATP موتاسیون در جایگاه اتصال کوآنزیم سیستاتیونینوری (Cystathioninuria) γ-سیستاتیونازKm بالای آنزیم برای کوآنزیم PLP 9 10 کوفاکتور های يون فلزي نقش ساختارینقش در تسهیل اتصال سوبسترا به آنزیم نقش در اتصال مستقیم به آنزیم و تثبیت فرم فعال آن نقش در القاء تشکیل جایگاه فعال برای آنزیم Mn2+ فلزات قلیایی (K+ و Na+) آنزیم الکل دهیدروژناز دارای دو Zn2+ در ه …

پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


پاورپوینت درمورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 94 اسلاید بنام خدا آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد چند ويژگي مهم آنزيم ها انجام واكنش مشخصاستفاده از سوبستراي خاصعدم ايجاد محصولات فرعيبازده 100% انواع آنزيم ها آنزيم هاي پروتئينيآنزيم هاي داراي ساختار RNA (ريبوزيم) كوفاكتور برخي از آنزيم ها براي فعاليت خود به مواد ديگري احتياج دارند كه نسبت به حرارت پايدار بوده و كوفاكتور ناميده ميشوند انواع كوفاكتورها معدنی: يون هاي فلزيآلی: كوآنزيم؛ از جمله مشتقات برخي از ويتامينهاكوآنزيم + آپوآنزيم = هولوآنزيم کو سوبسترا (Co-substrate) کوآنزیم های تغییر یافته در واکنشATP موتاسیون در جایگاه اتصال کوآنزیم سیستاتیونینوری (Cystathioninuria) γ-سیستاتیونازKm بالای آنزیم برای کوآنزیم PLP 9 10 کوفاکتور های يون فلزي نقش ساختارینقش در تسهیل اتصال سوبسترا به آنزیم نقش در اتصال مستقیم به آنزیم و تثبیت فرم فعال آن نقش در القاء تشکیل جایگاه فعال برای آنزیم Mn2+ فلزات قلیایی (K+ و Na+) آنزیم الکل دهیدروژناز دارای دو Zn2+ در ه …